ഒമാനിലെ മുസന്നയിലെ കഫ്റ്റീരിയയിലേക്ക് ജ്യൂസ് മേക്കർ ആയും സൻവിച്ച് മേക്കർ ആയും പ്രവർത്തി പരിജയം ഉള്ള തനാസൽ മാറാൻ കഴിയുന്ന (VISA CHANGE)
ആളുകളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്…താല്പര്യം ഉള്ളവർ

PLEASE CONTACT

00968 71806072
WHATSAPP ONLY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *