ഒമാനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ജോലി ഒഴിവുകൾ


DISCLAIMER
Our aim is only to inform about the job vacancies
Apply it at your own risks

തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.
അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക
ജോലിസാധ്യതകൾ എല്ലാം വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക.

(Marketing & Promotion services on social media License No: L2109211ഒമാനിലെ കോഫി ഷോപ്പിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.
1. പൊറോട്ട മേക്കർ
2. ജ്യൂസ് ആൻഡ് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ

Ajmal – 99640196
Location: Nizwa


A leading company in oman looking for Electricians / Plumbers ( Experience in Fire protection / Fire detection preferred)
Please send your CV’s to job2022oman@gmail.com


A leading electrical company in oman looking for electrical engineer, Oman valid driving license is mandatory. Minimum gulf experience 4 years. Please send your CV : careers@alforsanprojects.com.


Post Date:- 12/12/2023
Immediately Required:-
Forklift operator (must be PDO approved and tanker holded license )
Only for candidates available in Oman
Share your CVwith details of current notice period, Expected salary on 79832892
Location Rima/Nimr
Contract period 01 year
No. of Vacancies -01
we need well experienced & qualified heavy drivers with valid PDO license and minimum 2 years experience in Oman


We’re Hiring ! Join Our Team!
Muscat Oman, Pre-opening Restaurant
* Kitchen Staff: (Continental & Italian)
* Head Chefs-2Nos
* CDP-5Nos
Commi 10 Nos
* Service Staff:
* Servers
* Hosts/Hostesses

Qualities We Value:
* Passion for Culinary Excellence
* Team Player Mentality
* Exceptional Customer Service Skills
Perks:
* Flexible Scheduling
* Competitive Pay
* Opportunities for Growth
* Vibrant & Dynamic Work Environment
How to Apply:
WhatsApp your CV to +968 98027673


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *