മസ്കറ്റ് : വില കുറവുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിൽ വിശുദ്ധ റമദാനോട് അനുബന്ധിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രമോഷന് തുടക്കമായി. മബെല യിലും ബർക്കയിലും അൽ ഖുദിലും ആണ് മാർക്ക്‌ ആൻഡ് സേവിന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉള്ളത്.

മബെല ലൊക്കേഷൻ : https://maps.app.goo.gl/bqVn79XkJpXnFaJa6

ബർക്ക ലൊക്കേഷൻ

MARK & SAVE BARKA
7161 1180

https://g.co/kgs/dUrtzfs

അൽ ഖുദ് ലൊക്കേഷൻ

MARK & SAVE – AL KHOUD
7222 6707

https://g.co/kgs/njTpZsm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *