മസ്കറ്റ് :സുരക്ഷിതമായ ഓൺലൈൻ, മൊബൈൽ പേയ്‌മെന്റ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ‘കാർഡ് ടോക്കണൈസേഷൻ സേവനം’ നൽകാൻ ബാങ്കുകൾക്കും പിഎസ്പികൾക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഒമാന്റെ ഡിജിറ്റൽ യാത്രയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനമായേക്കാവുന്ന Apple Pay, Samsung Pay എന്നിവ പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഒമാനിൽ സേവനങ്ങൾ ഉടൻ സജീവമാക്കാനാകും.ഇക്കാര്യത്തിൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ (സിബിഒ) ബാങ്കുകൾക്കും പിഎസ്പികൾക്കും ‘കാർഡ് ടോക്കണൈസേഷൻ സേവനം’ (സിടിഎസ്) നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു, ഇത് കാർഡിന്റെ പ്രാഥമിക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാറ്റി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഓൺലൈൻ, മൊബൈൽ പേയ്‌മെന്റ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ സേവനം സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ഒമാനിൽ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് ”സിബിഒ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ബാങ്കുകളുടെയും പേയ്‌മെന്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെയും സന്നദ്ധതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സേവനം ലഭ്യമാകാൻ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ പേയ്‌മെന്റ് കാർഡുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ്സ് പേയ്‌മെന്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്താനും കഴിയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *