ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പരിചയ സമ്പന്നർ ക്കും എൻഒസി സൗകര്യമുള്ള വർക്കും മുൻഗണന. താല്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക. Email : omanhr1996@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *