പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ

വടക്കൻ ബാത്തിന, ബുറൈമി, ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് നാളെ (ചൊവ്വ) അവധി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *