സിംഹാസനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിനെ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് അഭിനന്ദിച്ചു

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ചാൾസ് രാജകുമാരനെ രാജാവായി ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്തത്.

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ രാജാവ് ചാൾസ് മൂന്നാമന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശനിയാഴ്ച സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ചാൾസ് രാജകുമാരനെ രാജാവായി ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്തത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *