ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. നാട്ടിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ. 

Nesto Group International is a multinational Retail chain incorporated by Western International Group that operates a chain of hypermarkets and supermarkets (Nesto Hypermarket, Nesto Center) headquartered in Ajman.

It was founded in 2004 by K.P. Basheer, Chairman of Western International Group in United Arab Emirates and is led by Managing Directors Siddique Pallolathil, Jamal KP, and Directors Nawas KP, Noufal KP, Fayiz KP, and Athif KP.  

The company has 99 outlets operating hypermarkets, supermarkets and convenience stores across the Middle East and India while employing people of various nationalities.

The largest hypermarket of Nesto Group is situated in Deira, Dubai with a 350,000 sqft area.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *