നവംബർ മൂന്നാം വാരം മുതൽ കെജി മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളും സ്‌കൂൾ തുറക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ മസ്കത്ത്; ക്ലാസുകൾ ഹൈബ്രിഡ് രൂപത്തിൽ നടക്കും.

Purushottam Ad

സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകിയതോടെ, ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളുകൾ ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ (ഓൺലൈൻ, ഫിസിക്കൽ) എല്ലാ ക്ലാസുകൾക്കും സ്കൂൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌കൂളായ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ മസ്‌കറ്റ് (ഐഎസ്‌എം) പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ കെജി മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകൾക്കും ഹൈബ്രിഡ് രൂപത്തിൽ നവംബർ മൂന്ന്, നാല് ആഴ്ചകളിൽ സ്‌കൂൾ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *