ഒമാനിൽ താമസിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കും ഏതു അത്യാവശ്യ സമയത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കളും കോണ്ടാക്ട് വിവരങ്ങളും

EMBESSY OF INDIA , MUSCAT, OMAN

Address:

Jami’at Al – Dowal Al – Arabiya Street,
Diplomatic Area, Al Khuwair,
P.O. Box 1727, PC: 112

Website: http://www.indemb-oman.gov.in
Tel. No. (+968) 24684500
Fax No. (+968) 24698291 (General)/ +968 – 24684546 (Community Welfare)

Working Hours:
08.30 AM – 05.00 PM (Sunday – Thursday) 

24 – Hr Emergency Helpline (Only for Labour/Welfare related crisis)
+968 80071234 ( Toll – free Helpline)

24 Hr Emergency Helpline (only for passport & consular work)
+968 98282270

For services related to Labour Issues, Employment Contracts, Community Welfare, etc., please contact:
Email: cw[dot]muscat[at]mea[dot]gov[dot]in; Telephone: (+968) 24684570

For services related to Indian visas please contact:
Email: visa[dot]muscat[at]mea[dot]gov[dot]in;Telephone: (+968) 24684599 

For services related to Passport & Consular issues please contact: 
Email: cons[dot]muscat[at]mea[dot]gov[dot]in; Telephone: (+968) 24684588

For queries related to Trade & Investment, Please contact:
Email: com[dot]muscat[at]mea[dot]gov[dot]in; Telephone: (+968) 24684592

For queries related to Education and Press Please contact:
Email : pol[dot]muscat[at]mea[dot]gov
.in; Telephone: (+968) 24684555

For queries related to Cultural Events please contact: 
Email: culture[dot]muscat[at]mea[dot]gov[dot]in; Telephone: (+968) 24684513

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *