രാത്രി എട്ടുമുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചുവരെയാണ് വിലക്ക്

ഒമാനിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് (കോവിഡ് 19) അതിന്റെ വ്യാപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി,സുപ്രീം കമ്മറ്റി ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ ഒക്ടോബർ 24 വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8 മുതൽ രാവിലെ 5 വരെ എല്ലാത്തരം യാത്രകളും തടയാനും പൊതു സ്ഥലങ്ങളും കടകളും അടയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

“എല്ലാ കടകളും പൊതു സ്ഥലങ്ങളും ഈ സമയത്ത് അടച്ചിരിക്കും,” ഒമാൻ ടിവിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ദിവസം മുഴുവൻ ബീച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനും മുമ്പ് വീണ്ടും തുറന്നതും അധികാരികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തതുമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും അടയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *