ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലും ബാർബിക്യൂവിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് 1000 റിയാൽ പിഴ

അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാർബിക്യൂവിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മസ്‌കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സഹ സന്ദർശകരുടെ സൗകര്യം, സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭംഗി, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് മിക്ക ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും ഇത്തരം പാചക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല, ആളുകൾ കൂടുതലായി വരാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

മസ്‌കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒമാനിലെ ബീച്ചുകൾ നശിപ്പിച്ചാൽ RO 100 പിഴയും ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം പിഴയും ഈടാക്കാം.

“ഇത്തരം (നിയോഗിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ ബാർബിക്യൂയിംഗ്) പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാണ്, ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നവരും അത്തരം ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും അവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം”, മസ്‌കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞ തായി ഒമാൻ ഒബ്സെർവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *