വാക്സിൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുട്ടികളെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക :
അഹമ്മദ് റഈസ്

അഞ്ച് മുതൽ 12 വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ കൂടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്
മസ്കറ്റ് കെഎംസിസി പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് റഈസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.


രണ്ട് ഡോസ് കോവിഡ് വാക്‌സിൻ  പൂർത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന
പ്രവാസികളെ
പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന പോലെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും 12 വയസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്‌സിൻ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കേ അഞ്ച് വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനുമിടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിലവിലെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അഞ്ചിനും 12 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ്‌ ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്ന് മസ്കറ്റ് കെഎംസിസി പ്രസിഡന്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *