കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 263 പേർക്കാണ് രോഗം. പുതിയ മരണം ഇല്ല. 64 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗ വിമുക്തർ. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 9 പേർ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ ആയി.* 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *