ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് :- സൗത്ത് ബാതിന യില് നിന്നും തൽസമയം 7:10 PM.

6:18 PM: ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൗത്ത് അൽ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിന്റെ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ മെറ്റ് പറയുന്നു

6:10 PM: ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രം മൂസന്നയിലെ വിലായത്തിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്ററും സുവൈക്കിന്റെ വിലായത്തിൽ നിന്ന് 65 കിലോമീറ്ററുമാണ്..

6:00 PM: തെക്കൻ അൽ ബാത്തിനയിൽ കനത്ത മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നു

5:39 PM: നോർത്ത് ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ വാദി ബാനി ഖാലിദ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തു.

ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്, കനത്ത മഴയുടെ ഫലമായി അണക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞു

അൽ അമിറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ അൽ സറീൻ അണക്കെട്ടും ബിഡ്ബിഡിലെ തമീദ് അണക്കെട്ടും കനത്ത മഴയുടെ ഫലമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *