കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ജൂൺ 20 മുതൽ ഒമാൻ രാത്രി ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു

കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പൊതു സ്ഥലങ്ങളും രാത്രി 8 മുതൽ പുലർച്ചെ 4 വരെ അടച്ചിരിക്കും

രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജൂൺ 20 ഞായറാഴ്ച മുതൽ പുലർച്ചെ 4 വരെ എല്ലാ പൊതു സ്ഥലങ്ങളും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടയ്ക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും രാത്രി സഞ്ചാര നിരോധനവും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തി.

കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പൊതു സ്ഥലങ്ങളും രാത്രി 8 മുതൽ പുലർച്ചെ 4 വരെ അടച്ചിരിക്കും

എന്നിരുന്നാലും, ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല

ഒമാനിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വാർത്തകളെ ആധാരമാക്കി നിർമിച്ച പോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്

ഇന്സൈഡ് ഒമാൻ LIVE ഓൺലൈൻ റേഡിയോ കേൾക്കുന്നതിന്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *