ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിക്ക് വാൻ സെയിൽസ് & സ്റ്റോർ ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്..മസ്‌കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വാൻ സെയിൽസ് പരിചയം ഉള്ളവർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉടൻ Bio-data താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ Whatsappil അയക്കുക..

Urgent Vacancies for a leading FMCG company at Muscat is looking experienced Van Salesman & Helper’s So interested Candidates then send their Cv to this given number..
. Number : 78311948

*ജോലി ഒഴിവുകൾ *

1️⃣ M/s Al Rumeli Cement Products is a well established Block factory firm in Nizwa. For the details of Employment the applicants can contact with the company via Phone : +968962244 or Email: akhil@alrumeli.com. We would like to inform further that the location of our factory is situated in a remote interior location. So the candidate should be able to stay at the location. The Salary Package will be discussed directly with the candidate. However Free accommodation (Single) and food will be provided by the company.

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

2️⃣ A reputed FMCG Company in Oman is looking for Merchandiser (Driving License is mandatory)
Location: Oman
Experience: 2+ year in sales/merchandising
Qualification: Plus Two
Age: 25-35
Right candidates will be offered an attractive salary package and should be ready to join immediately with NOC/transferable visa and should be available in Oman.
*_If you meet the above criteria, send your CV to WhatsApp:+96894975582

♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

3️⃣ Pharmacists Required:-
Private Pharmacy in Oman in Suwaiq Wilayat requires Pharmacists. 3 year experienced, with Prometric Oman. Those have MOH licence also can apply.
Apply directly by sending a biodata to this whatsapp. 9886 8850
Salary 450 OMR inclusive of accomodation for new pharmacists.
500 OMR inclusive of accomodation for experienced pharmacists.

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

4️⃣ Cook, Waiter required for Pizza Outlet in Rustaq. Salary negotiable.
Any nationality..male.. Please contact direct – 9886 8289

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

4️⃣ Need Helper, Merchandiser in a Supermarket Near Barka. Indians Preferred- Please contact direct – 9886 8289*

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

5️⃣ LAPTOP TECHNICIAN
Urgently required following candidates for well Reputed ELECTRONIC SHOP in BAHLA – OMAN
Attractive Salary (Based on experience) + Accommodation provided.
1. LAPTOP TECHNICIAN*HARDWARE & SOFTWARE
Experience (6 Month to 1 Year) in same field as Oman/GCC preferred.
Applicant should be ready to join immediately and available in Oman now).
Contact: 94727524

♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

6️⃣ 1. HYDRAULIC PRESS TECHNICIAN
Urgently required following candidates for well Reputed Shop in BAHLA – OMAN
Attractive Salary (Based on experience) + Accommodation provided.
1. HYDRAULIC PRESS TECHNICIAN
Experience (6 Month to 1 Year) in same field as Oman/GCC preferred.
Applicant should be ready to join immediately and available in Oman now).
Contact: 94727524

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

7️⃣ വാദികബീർ ഹോട്ടലിലേക്
തത്കാലികമായി നാടൻ കുക്കിനെ യും ചൈനീസ് കുക്കിനെയും അവശ്യമുണ്ട്…. Contact…..
92107775

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

8️⃣ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിലേക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്
1. ഷോപ്പിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ
2. ഷോപ്പിൽ നിൽക്കാൻ
നിലവിൽ വിസയുണ്ട്
Contact : 98765653

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

9️⃣ ജ്യൂസ്‌ ഷോപ്പിലേക് ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്
മസ്കറ്റിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലോ പെർമനെന്റ് വിസയിലോ ഉള്ള വിസ മാറുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക…
Contact:- 94531502
96719993

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

1️⃣0️⃣ Bousher സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്ക് ജോലിക്ക് ആളെ അവിശ്വം ഉണ്ട് accommodation and Food 120 Salery 12 hrs അവിശ്വം ഉള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക 79029 291

♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

1️⃣1️⃣ ഷോപ്പിൽ നില്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സെയിൽസ് മാൻ വേണം
Contract 91471148

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *