ജോലി പരിചയമുള്ള ബ്യൂട്ടിഷനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മസ്കറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കു മുൻഗണന. Food, താമസസൗകര്യം, വിസ എന്നിവ കൊടുക്കും. Contact നമ്പർ – 0091-8606929396, whatsapp- 00968-71770305


ഒമാനിലെ മലയാളി coffee ഷോപ്പിലോട്ട് പണി അറിയാവുന്ന ആളെ urgentayi ആവശ്യമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക . Contact:Mob 98659575


ഓമനിലെ ഒരു പ്രമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനിയിലേക് വെയർഹോസ് ഹെല്പേരെ ആവശ്യമുണ്ട്.. താത്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക. 95087228


Ali al habsi CEO of fastmover  company  looking a market  staff  who is here in oman with license

99216924


സോഹാറിൽ ഉള്ള കോഫി ഷോപ്പിലേക്കു സാൻവിച്ചു മേക്കറെ ആവിശ്യം ഉണ്ട്..പ്രവർത്തി പരിജയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന..സാലറി വിത്ത്‌..ഫുഡ്‌ &അകോമേടഷൻ….

Contact Number….93927914…..


Vacancy for Mobile Technician in Oman
Preferred any Nationality
For Details contact- +968 95796007 (Whatsapp)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *