ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഒമാൻ കര അതിർത്തികൾ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ഒമാനിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഒമാൻ ആണ് ഇൗ വാർത്തയുടെ ഉറവിടം.

ടൈംസ് ഓഫ് ഒമാനോട് പ്രത്യേകമായി സംസാരിച്ച മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും ലാൻഡ് പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുൽത്താനേറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തുകടക്കാനും കഴിയും എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

“സുൽത്താനേറ്റിൽ നിന്നുള്ള താമസക്കാർക്കും പൗരന്മാർക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുമായി 2020 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ലാൻഡ് പോർട്ടുകൾ തുറക്കും,” ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, “അവർക്ക് പി‌സി‌ആർ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരും, കൂടാതെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ക്വാരന്റൈൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവുമാണ്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *